REGULAMIN LABIRYNT

Obowiązujący na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
Uwaga! przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Labiryntu Edukacyjnego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 2. Możliwość skorzystania z atrakcji jest uzależniona od stanu zdrowia użytkownika. Użytkownik nie może mieć przeciwskazań do użytkowania tego typu atrakcji.
 3. Wejście na teren labiryntu wyłącznie z zakupionym biletem wstępu uprawniającym do korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 4. Korzystanie z labiryntu zalecane jest dla dzieci od lat 3.
 5. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z labiryntu ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Dzieci do 18 roku życia korzystają z labiryntu wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego
 7. Zabrania się korzystania z atrakcji osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, lub innych środków o podobnym działaniu.
 8. Zabrania się biegania oraz poruszania w grupach większych niż 4 osobowe.
 9. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt.
 10. Zabrania się blokowania przejść
 11. Zabrania się wspinania na ścianki labiryntu, wieszania się na poprzeczkach i innych elementach labiryntu, przepychania elementów labiryntu.
 12. Zabrania się malowania i niszczenia innych elementów labiryntu.
 13. Korzystanie z atrakcji rozpoczyna się tylko i wyłącznie od miejsca oznaczonego napisem „Wejście”
 14. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie labiryntu wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 15. Użytkownicy labiryntu zobowiązani są do wykonywania poleceń personelu Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” mających na celu zachowanie bezpieczeństwa w trakcie użytkowania atrakcji.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Korzystającego w Obiekcie.
 17. W przypadkach, w których personel Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” poweźmie wątpliwości co do spełnienia przez użytkownika warunków skorzystania z atrakcji, będzie miał możliwość zażądania potwierdzenia spełnienia nin. warunków pod rygorem odmowy skorzystania z atrakcji.
 18. Za szkody wyrządzone celowo oraz w wyniku nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników Rodzinnego Parku Rozrywki, pełną odpowiedzialność cywilną w tym finansową oraz karną ponoszą użytkownicy lub – w przypadku niepełnoletnich – ich opiekunowie.