REGULAMIN PARKU LINOWEGO „DinoLino”

Obowiązujący na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
Uwaga! przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z parku linowego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 2. Możliwość skorzystania z atrakcji jest uzależniona od stanu zdrowia użytkownika. Użytkownik nie może mieć przeciwskazań do użytkowania tego typu atrakcji.
 3. Wejście na teren parku linowego wyłącznie z zakupionym biletem wstępu uprawniającym do korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 4. Korzystanie z atrakcji parku linowego wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z poszczególnych tras warunkowane jest wzrostem użytkownika:
  a) „Trasa Siatkowa” min. 100 cm wzrostu;
  b) „Trasa Parter” min. 100 cm wzrostu;
  c) „Trasa I piętro” min. 130 cm wzrostu;
  d) ” Trasa II piętro” min. 150 cm wzrostu.
 6. Przed wejściem na Trasę użytkownik jest wyposażany w sprzęt asekuracyjny i przechodzi szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego Instruktora na „Trasie Testowej”.
 7. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z parku linowego ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO „DinoLino”.

 1. Wejście na trasy możliwe jest po odbyciu szkolenia na trasie Testowej i przy użyciu sprzętu zabezpieczającego.
 2. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego przez Instruktora niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 4. Biżuterię, okulary, telefony oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stworzyły zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i innych osób.
 5. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o schorzeniach lub rzeczach, które posiada i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z parku linowego.
 6. Osoby posiadające długie włosy powinny je schować pod kaskiem lub spiąć, aby nie wkręciły się w elementy parku.
 7. Na terenie parku linowego wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na elementach do tego nie przeznaczonych.
 8. Zakazane jest bieganie i robienie fikołków. W każdym czasie należy zachować szczególną ostrożność.
 9. Bezwzględnie zakazane jest wychylanie się poza barierki i sieci asekuracyjne co może grozić upadkiem.
 10. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba
 11. Na podeście mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby.
 12. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
 13. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku linowego, która pomoże w sprawnym opuszczeniu trasy.
 14. Podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 15. Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 16. Osoby znajdujące się na terenie Parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
 17. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności finansowej i karnej.
 18. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie jak i mieniu wynikłe z korzystania z parku linowego.

III. SPRZĘT ASEKURACYJNY.

 1. W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi: uprząż, dwie lonże z karabinkami, rolka z lonżą i kask.
 2. Rolkę zapinamy wyłącznie w miejscach oznaczonych kolorem żółtym.
 3. Karabinki wpinamy zawsze zapięciami skierowanymi w przeciwne strony, w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.
 4. Bezwzględnie zakazane jest odpinanie jednocześnie obu karabinków.
 5. Po każdym przepięciu karabinków lub rolki sprawdzamy czy zamek został poprawnie zamknięty.
 6. Podczas zjazdów nie dotykamy lin stalowych.
 7. Podczas korzystania z atrakcji parku linowego należy zgłaszać obsłudze parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości co do stanu technicznego parku, sprzętu asekuracyjnego jak i własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
 8. W czasie pokonywania przeszkód zabrania się chwytania za stalowe liny asekuracyjne, gdyż grozi to otarciami lub skaleczeniami dłoni. Należy przytrzymywać się za liny z których zbudowane są przeszkody lub za lonże osobiste poniżej karabinków. Na ścianie wspinaczkowej należy poruszać się tylko po stopniach i chwytach wspinaczkowych. W czasie zjazdów należy trzymać się tylko karabinków osobistych założonych na bloczek
 9. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę
 10. UWAGA !!! w ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 11. W przypadku, gdy nie uda się nam zatrzymać na podeście i odjedziemy z powrotem, należy zaczekać aż wyhamujemy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając głową w kierunku jazdy.
 12. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 13. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu parku linowego ,,DinoLino”
 14. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada! 
  III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.
 15. Korzystanie z atrakcji musi odbywać się z poszanowaniem dla innych użytkowników, tak aby nie spowodować jakiejkolwiek szkody.
 16. Korzystający podejmuje się korzystania z parku linowego na własną odpowiedzialność.
 17. Korzystający, bądź opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie, podopiecznego podczas użytkowania parku linowego zarówno wobec Administratora, pracowników Administratora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Korzystającego.
 19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Korzystającego w Obiekcie.
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenie lub zniszczenie odzieży.
  IV. UWAGI KOŃCOWE.
 21. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu osób i atrakcji.
 22. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach należy niezwłocznie poinformować Administratora obiektu.
 23. Regulamin jest umieszczony przez Administratora obiektu w widocznym miejscu.
 24. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.