REGULAMIN RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI „LISINIEC”

Uwaga! przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

Nadrzędnym celem Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” jest zapewnienie atrakcji rekreacyjnych i sportowych Klientom Parku na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby Nasi Klienci, którzy korzystają z Naszych usług spędzili swój czas miło i bezpiecznie. Informujemy, iż korzystanie z Naszych usług może spowodować urazy. Dlatego w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie Parku Linowego

 1. Administratorem Parku jest pro-FORMA, ul. Kordeckiego 99
 2. Wszystkie osoby zamierzające przebywać na terenie Parku lub korzystać z atrakcji Parku zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem korzystania z atrakcji Parku jest zakup biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem w godzinach pracy Parku oraz podpisanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem. Informacje dotyczące rodzajów cen biletów dostępne są w serwisie internetowym www.park-lisiniec.pl oraz w recepcji Parku. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen biletów. Powyższe uprawnienie nie wpływa na zawarte umowy czy też złożone zamówienia przed data wejścia w życie tych zmian.
 4. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych i alkoholu, wnoszenia lub używania środków odurzających;
  b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych;
  c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić́ korzystanie z Parku,
  d) wprowadzania i przebywania zwierząt;
  e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Klientów;
  f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się̨ w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
 5. Dzieci i młodzież̇ w wieku od 3 do 16 lat mogą̨ korzystać́ z atrakcji Parku wyłącznie po pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna.
 6. Park nie świadczy usług opiekuńczych nad dziećmi i młodzieżą̨, a korzystanie przez dzieci i młodzież̇ z atrakcji znajdujących się̨ na terenie Parku odbywa się̨ wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność́ rodzica lub opiekuna. W przypadku pozostawienia dziecka bez nadzoru rodzica lub opiekuna Administrator Parku zastrzega sobie możliwość zgłoszenia powyższego faktu na Policję.
 7. Rodzice i/lub opiekunowie odpowiadają̨ za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 8. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Parku.
 9. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Park od:
  a) odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Parku
  b) odpowiedzialności za kradzież̇, zaginiecie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów stanowiących własność́ Użytkownika/dziecka/podopiecznego wniesionych i pozostawionych na terenie Parku
 10. Kobiety w ciąży i osoby cierpiące na choroby lub dolegliwości. które w przypadku wysiłku fizycznego i stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji Parku.
 11. Atrakcje dostępne w Parku świadczone są na terenie otwartym i w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych (deszcz, śnieg, burza, gradobicie, silne porywy wiatru itd.) Administrator parku zastrzega sobie możliwość przerwania w każdym momencie świadczonych usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom Parku. Wówczas użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporzadkowania się poleceniom Personelu Parku. W takim przypadku zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, a dalsza możliwość korzystania z atrakcji Parku jest uzależniona od decyzji Personelu Parku.
 12. W przypadkach, w których personel personelu Parku poweźmie wątpliwości co do spełnienia przez użytkownika warunków skorzystania z atrakcji Parku, będzie miał możliwość zażądania potwierdzenia spełnienia nin. warunków pod rygorem odmowy sprzedaży biletu.
 13. Administrator Parku informuje, iż teren Parku jest monitorowany systemem telewizji dozorowej CCTV IP.
 14. Administratorem systemu monitoringu jest Administrator Parku określony w ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 15. Informacje w postaci nagrań zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu zabezpieczenie obiektu Parku i umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Administratora Parku lub narażających Park na straty.
 16. Utrwalone informacje nie są wykorzystane w żadnym innym celu.
 17. Monitoring obejmuje następujące obszary:
  a) Pomieszczenie Recepcji
  b) Strefę wejściową do Parku (kasa biletowa)
  c) Automaty z napojami
  d) Teren Parku Linowego
  e) Pozostały teren Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 18. Zakres gromadzonych informacji w postaci nagrań obejmuje: wizerunek osób i ich zachowanie, datę i godzinę, miejsce zdarzenia
 19. Zebrane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 20. Zgromadzone informacje będą przechowywane maksymalnie przez okres nie przekraczający 30 dni od dnia utrwalenia zdarzenia, a później automatycznie usuwane.
 21. Podstawą prawną upoważniającą Administratora Parku do stosowania systemu monitoringu jest art. 22 2 Kodeksu Pracy oraz art 6. ust. 1 lit. f ) RODO.
 22. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznajecie, iż przetwarzanie danych w systemie monitoringu narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
 23. Dane wskazane w ust. 20 gromadzone są w sposób automatyczny, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 24. Administrator informuje, że dane osobowe uzyskiwane w formie oświadczenia administrowane są przez Administratora w celu weryfikacji zapoznania się z obowiązującymi zasadami na Terenie Parku. Dane te podlegają niszczeniu po 7 dniach .
  II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.
 25. Korzystanie z atrakcji Parku musi odbywać się z poszanowaniem dla innych użytkowników, tak aby nie spowodować jakiejkolwiek szkody.
 26. Korzystający, bądź opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie, podopiecznego podczas użytkowania Parku zarówno wobec Administratora, pracowników Administratora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
 27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Korzystającego.
 28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Korzystającego w Obiekcie.
 29. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenie lub zniszczenie odzieży.
  IV. UWAGI KOŃCOWE.
 30. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu osób i atrakcji.
 31. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach należy niezwłocznie poinformować Administratora obiektu.
 32. Regulamin jest umieszczony przez Administratora obiektu w widocznym miejscu.
 33. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.