REGULAMIN ŚCIANEK WSPINACZKOWYCH (BOULDERINGOWYCH)

Obowiązujący na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”

Uwaga! przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

I. Opis ścianki wspinaczkowej

Ściana wspinaczkowa służy ćwiczeniom fizycznym. Ściana została wyposażona w przymocowane na stałe chwyty wspinaczkowe oraz gniazda, do których istnieje możliwość przymocowania dodatkowych chwytów wspinaczkowych. Rzeźba ścian naśladuje naturalna skałę. Ściana wspinaczkowa, ze względu na bulderowy charakter (wspinanie bez asekuracji linowej) nie posiada punktów asekuracyjnych.

II. Użytkownicy ściany wspinaczkowej

Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać:

 1. Osoby dorosłe w wieku od 18 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat pod opieka dorosłych, w tym dzieci w wieku od 3 lat do 16 lat pod opieka rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Wejście na teren ścianek wspinaczkowych wyłącznie z zakupionym biletem wstępu uprawniającym do korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 4. Jeżeli na ścianie wspinaczkowej nie odbywają się zorganizowane zajęcia, użytkownicy ściany wspinają się na własną odpowiedzialność zgodnie z regulaminem użytkowania.
 5. W przypadku prowadzenia zorganizowanych zajęć z wychowania fizycznego, sportu rekreacji ruchowej lub rehabilitacji, obowiązują przepisy określające odpowiednie wymagania dla osób prowadzących zajęcia (Ustawa o sporcie)

III. Zasady wspinania na ścianie wspinaczkowej

 1. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest do wysokości 3 metrów (tzw. buldering, norma PN-EN 12572-2:2017-04). Bezpieczna wysokość upadku dla podłoża żwirowego wynosi 3 metry.
 2. Wspinanie powyżej 3m wymaga stosowania mat asekuracyjnych oraz asekuracji drugiej osoby.
 3. Podczas wspinania powierzchnia zeskoku pod ścianą musi być wolna od wszelkich zbędnych przedmiotów i osób.
 4. Na ścianie wspinaczkowej wolno się wspinać używając przymocowanych na stałe chwytów wspinaczkowych oraz rzeźby powierzchni ściany.
 5. Podczas wspinaczki należy zachować bezpieczną odległość, pomiędzy użytkownikami ścianki.

IV. ZABRANIA SIĘ:

 1. Wspinania pod kimś lub nad kimś z uwagi na wystąpienie kolizji w przypadku odpadnięcia od ściany.
 2. Wchodzenie na szczyt ścian.
 3. Korzystania ze ściany osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, lub innych środków o podobnym działaniu.
 4. Korzystania ze ściany przy oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i wyładowań atmosferycznych.
 5. Wnoszenia oraz spożywania na terenie obiektu alkoholu, środków odurzających lub innych środków o podobnym działaniu, a także wnoszenia na teren przedmiotów szklanych lub innych, które mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników.
 6. Wprowadzania psów i innych zwierząt na teren ścian wspinaczkowych.
 7. Zaśmiecania, zanieczyszczania obiektu oraz umieszczenia graffiti na ściankach wspinaczkowych.
 8. Korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Parku w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
 9. Korzystania ze Ścianki Wspinaczkowej osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży, oraz z innymi dolegliwościami mogącymi mieć wpływ na zwiększenie ryzyka kontuzji.

V. Uwagi końcowe:

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu osób i konstrukcji.
 2. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach takich jak: pęknięcia nawierzchni ściany, obluzowanie chwytów wspinaczkowych itp. należy natychmiast informować Administratora obiektu.
 3. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie jak i mieniu wynikłe z korzystania ze Ściany wspinaczkowej.
 4. Regulamin jest umieszczony przez Administratora obiektu w widocznym miejscu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.