REGULAMIN TORU WYŚCIGOWEGO

Obowiązujący na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”

Uwaga! przed rozpoczęciem atrakcji niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z toru tubingowego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 2. Możliwość skorzystania z atrakcji jest uzależniona od stanu zdrowia użytkownika. Użytkownik nie może mieć przeciwskazań do użytkowania tego typu atrakcji.
 3. Wejście na teren toru wyścigowego wyłącznie z zakupionym biletem wstępu uprawniającym do korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 4. Osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane do użytkowania urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownicy toru zobowiązani są do wykonywania poleceń personelu Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” mających na celu zachowanie bezpieczeństwa w trakcie użytkowania atrakcji.
 6. Rodzinny Park Rozrywki „LISINIEC” oferuje możliwość skorzystania z quadów elektrycznych, mniejszych oraz autek buggy elektrycznych 1000W (tzw. większych)
 7. Na urządzenie: quady mniejsze wstęp mają dzieci od lat 3
 8. Na urządzenie: autka buggy większe wstęp mają dzieci od lat 7 i wadze nie większej niż 65kg.
 9. Dzieci do 18 roku życia korzystają z toru wyścigowego wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna.
 10. Przed skorzystaniem z atrakcji należy przejść instruktarz jazdy wykonany przez personel Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 11. Zabrania się korzystania z tory wyścigowego osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, lub innych środków o podobnym działaniu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU

 1. Administrator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi.
 2. Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:
 1. podczas jazdy pojazdem obydwie ręce muszą być na kierownicy
 2. odległość między pojazdami podczas przejazdu powinna wynosić, co najmniej 5 metrów;
 3. wjazd na tor odbywa się na sygnał personelu Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 4. każdy użytkownik pojazdów zobowiązany jest do założenia kasku ochronnego, udostępnionego przez personel Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 5. jazda dopuszczalna jest jedynie po wyznaczonym torze zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy. Autka nie są przeznaczone do jazdy po drogach publicznych
 6. wszystkie problemy i prośby o pomoc zgłasza się poprzez uniesienie ręki i poczekanie na pomoc obsługi w bezpiecznym miejscu.
 7. w przypadku zauważenia zgłoszenia przez innego uczestnika toru awarii, należy zwolnić lub zjechać z toru.
 8. przez cały czas trwania przejazdu obowiązkowe jest przestrzeganie sygnałów dawanych przez personel Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 9. po zakończeniu przejazdu należy zredukować prędkość i niezwłocznie opuścić tor
 10. zabrania się jady do tyłu
 11. zabrania się wysiadania i chodzenia po torze wyścigowym
 12. zabrania się celowego uderzania w inne pojazdy i bandy ochronne. Kilkukrotne uderzenie w

bandy lub inne pojazdy może skutkować wykluczeniem z korzystania z atrakcji

 1. nie wolno dotykać silnika, baterii, wydechu oraz innych gorących elementów, czy też elementów zawieszenia które mogłyby spowodować trwałe uszkodzenie ciała.
 2. w przypadku zauważenia przez użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu atrakcji należy niezwłocznie poinformować personel Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 3. w przypadku awarii atrakcji, silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych obsługa ma obowiązek wydania polecenia zaprzestania korzystania z atrakcji.
 4. w przypadkach, w których personel personelu Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” poweźmie wątpliwości co do spełnienia przez użytkownika warunków skorzystania z atrakcji, będzie miał możliwość zażądania potwierdzenia spełnienia nin. warunków pod rygorem odmowy skorzystania z atrakcji.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.

 1. Korzystanie z atrakcji musi odbywać się z poszanowaniem dla innych użytkowników, tak aby nie spowodować jakiejkolwiek szkody.
 2.  Korzystający używa wszystkich elementów związanych z Obiektem (pojazdy, tor itp.) na własną odpowiedzialność.
 3. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru zarówno wobec Administratora, pracowników Administratora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków i szkody wyrządzone przez Korzystającego oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek działania innych kierowców lub osób trzecich.
 5. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub toru przez Korzystającego z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, Korzystający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Korzystającego w Obiekcie.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenie lub zniszczenie odzieży.

IV. UWAGI KOŃCOWE.

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu osób i atrakcji.
 2. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach należy niezwłocznie poinformować Administratora obiektu.
 3. Regulamin jest umieszczony przez Administratora obiektu w widocznym miejscu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.