REGULAMIN TORU TUBINGOWEGO

Obowiązujący na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”

Uwaga! przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z toru tubingowego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 2. Możliwość skorzystania z atrakcji jest uzależniona od stanu zdrowia użytkownika. Użytkownik nie może mieć przeciwskazań do użytkowania tego typu atrakcji.
 3. Wejście na teren toru tubingowego wyłącznie z zakupionym biletem wstępu uprawniającym do korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”
 4. Korzystanie z toru zalecane jest dla dzieci od lat 3 i wadze nie większej niż 100kg.
 5. Dzieci do 18 roku życia korzystają z toru tubingowego wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z toru ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 7. Atrakcję należy użytkować na wyznaczonych torach i dostępnych do tego celu pontonach.
 8. Zabrania się korzystania z atrakcji osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, lub innych środków o podobnym działaniu.
 9. Zabrania się jazdy we dwie lub więcej osób na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy tyłem, klęcząc lub na stojąco.
 10. Zabrania się jazdy na innych przedmiotach poza dostępnymi pontonami.
 11. Zabrania się chodzenia po torze i blokowania przejazdu użytkownikom toru.
 12. Zabrania się hamowania nogami podczas zjazdu.
 13. Po zakończeniu przejazdu należy niezwłocznie opuścić tor.
 14. Ponton należy wyciągać na tor tylko i wyłącznie po wyznaczonym torze.
 15. Użytkownicy toru zobowiązani są do wykonywania poleceń personelu Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” mających na celu zachowanie bezpieczeństwa w trakcie użytkowania atrakcji.
 16. Przed skorzystanie z atrakcji należy wyjąc z kieszeni przedmioty, które mogą przeszkadzać lub wypaść podczas przejazdu.
 17. W przypadkach, w których personel personelu Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” poweźmie wątpliwości co do spełnienia przez użytkownika warunków skorzystania z atrakcji, będzie miał możliwość zażądania potwierdzenia spełnienia nin. warunków pod rygorem odmowy skorzystania z atrakcji.
 18. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie jak i mieniu wynikłe z korzystania z toru tubingowego.
 19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Korzystającego w Obiekcie.
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenie lub zniszczenie odzieży.
 21. Korzystający, bądź opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie, podopiecznego podczas użytkowania toru tubingowego zarówno wobec Administratora, pracowników Administratora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.