REGULAMIN TRAMPOLIN

Obowiązujący na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”

Uwaga! przed rozpoczęciem atrakcji niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z trampolin na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC”.
 2. Możliwość skorzystania z atrakcji jest uzależniona od stanu zdrowia użytkownika. Użytkownik nie może mieć przeciwskazań do użytkowania tego typu atrakcji.
 3. Wejście na trampoliny wyłącznie z zakupionym biletem wstępu uprawniającym do korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” .
 4. Osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane do użytkowania urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownicy trampolin zobowiązani są do wykonywania poleceń personelu Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” mających na celu zachowanie bezpieczeństwa w trakcie użytkowania atrakcji.
 6. Dzieci do 3 do 16 roku życia korzystają z trampolin wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna, po zapoznaniu się z regulaminem i podpisaniu stosownego oświadczenia.
 7. Każdy Uczestnik wykonuje ćwiczenia na trampolinach na własną odpowiedzialność oraz ryzyko, mając świadomość swoich możliwości i stanu zdrowia. Odpowiedzialność za dzieci i osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
 8. Zabrania się korzystania z trampolin osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, lub innych środków o podobnym działaniu.
 9. W przypadkach, w których personel Rodzinnego Parku Rozrywki „LISINIEC” poweźmie wątpliwości co do spełnienia przez użytkownika warunków skorzystania z atrakcji, będzie miał możliwość zażądania potwierdzenia spełnienia nin. warunków pod rygorem odmowy skorzystania z atrakcji.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN

Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

 1. Użytkownik ma obowiązek poinformowania instruktora o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z trampolin sportowych. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania trampolin sportowych
 2. Podczas podskoków na jednym polu trampolinowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba
 3. Poprawna technika korzystania z trampoliny sportowej polega na wybiciu się ze środka pola trampoliny z obu nóg i wylądowaniu na obu stopach. Kolana powinny pozostać ugięte i w lekkim rozkroku, ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu ciała
 4. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem może być niekontrolowane lądowanie na pole trampolinowe, Użytkownik powinien starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało „w kłębek” chroniąc jednocześnie głowę rękami, co pozwoli zminimalizować ryzyko urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk
 5. Zabrania się wskakiwania, wchodzenia i przechodzenia przez pole trampolinowe zajęte przez innego Użytkownika
 6. Zabrania się biegania po trampolinach,
 7. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.
 8. Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. Przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny pozostaje dozwolone.
 9. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
 10. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające trampoliny oraz wspinania się na nie
 11. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom atrakcji.
 12. Zabrania się wykonywania ewolucji nad elementami mat pomiędzy trampolinami.
 13. Zabrania się wykonywania ćwiczeń akrobatycznych, w tym salt i przewrotów.
 14. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności na trampolinie.
 15. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe
 16. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 17. Zaleca się korzystanie z trampolin w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z trampolin.
 18. Zaleca się korzystanie z trampolin bez biżuterii , zwłaszcza łańcuszków na szyi.
 19. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione.
 20. Zabrania się wnoszenia na teren trampolin jakiegokolwiek picia lub jedzenia
 21. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 22. Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych.
 23. Wszelkie aktywności na trampolinach należy rozpocząć od rozgrzewki prowadzonej do momentu, aż organizm będzie przygotowany do wysiłku na trampolinach.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.

 1. Korzystanie z atrakcji musi odbywać się z poszanowaniem dla innych użytkowników, tak aby nie spowodować jakiejkolwiek szkody.
 2. Korzystający podejmuje się korzystania z trampolin na własną odpowiedzialność.
 3. Korzystający, bądź opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie, podopiecznego podczas użytkowania trampolin zarówno wobec Administratora, pracowników Administratora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Korzystającego.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Korzystającego w Obiekcie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenie lub zniszczenie odzieży.

IV. UWAGI KOŃCOWE.

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu osób i atrakcji.
 2. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach należy niezwłocznie poinformować Administratora obiektu.
 3. Regulamin jest umieszczony przez Administratora obiektu w widocznym miejscu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.